Warlock - Scrappie

Warlock

Demonology

Macros 1

Demonology Warlock macros

WeakAuras 9

Demonology Warlock weakauras

TellMeWhen 2

Demonology Warlock tellmewhen

Destruction

Macros 3

Destruction Warlock macros

WeakAuras 7

Destruction Warlock weakauras

TellMeWhen 0

Destruction Warlock tellmewhen

Affliction

Macros 0

Affliction Warlock macros

WeakAuras 4

Affliction Warlock weakauras

TellMeWhen 1

Affliction Warlock tellmewhen

slide down